นับตั้งแต่ยุคปี ค.ศ. 2000 ที่เกิดปัญหาวายทูเค (Y2K) ทำให้สภาพความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของคนเราได้แปรเปลี่ยนไปเป็นคำจำกัดความของพฤติกรรม “Me Me Me generation” ที่คนยุคมิลเลเนียล หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่มีนิสัยเกียจคร้าน และพึงพอใจแต่ตนเอง ซึ่งดูเหมือนว่าจะรวมถึงพฤติกรรมของผู้คนในยุคปัจจุบัน ไม่เฉพาะแต่ ME generation แต่รวมถึงในวงกว้างอย่าง Gen B, X และ Y ด้วย

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้สะท้อนและบ่งบอกถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของผู้คน ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีการดำรงชีวิต ทั้งในทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และศาสนา 

River City Bangkok จึงได้นำเสนอนิทรรศการ “OUR POPULA (RA) TION” ซึ่งมาจากคำ 3 คำ (คำว่า Pop, Popular และ Population) มารวมกันเป็น 1 คำ คือ PoPula-ra-tion ผ่านงานศิลปะจากศิลปินทั้ง 5 คน คือ ดาว วาสิกศิริ (งานภาพถ่าย), คณากร คชาชีวะ (งานจิตรกรรมอะครีลิค), กฤช งามสม (งานศิลปะสื่อผสม), ตะวัน วัตุยา (งานจิตรกรรมสีน้ำ) และ ธีศิษฏ์ อารีย์พิพัฒน์กุล (งานจิตรกรรมอะครีลิค)

โดยชิ้นงานต่าง ๆ ที่รวบรวมมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้จะตีแผ่ถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านสุนทรียะแห่งวัฒนธรรมกระแสนิยม หรือ Pop Culture เพื่อให้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านมิติของศิลปะร่วมสมัย ที่ผู้ชมสามารถค้นหาและให้คำนิยามพฤติกรรมใหม่ ๆ กับผลงานเชิงคุณภาพในนิทรรศการครั้งนี้

นอกจากนี้นิทรรศการ “OUR POPULA (RA) TION” ยังเต็มไปด้วยแง่มุมที่หลากหลายท่ามกลางบริบทของมนุษย์ที่ทำให้เราทบทวนความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตยุคปัจจุบัน ซึ่งเราเองก็ไม่ควรมองข้าม


วันที่ 13 มีนาคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ณ อาร์ซีบี แกลเลอเรีย ชั้น 2 

Info
Available Date

13 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562

Time

10:00 - 22:00

Place
23 Trok Rongnamkhaeng, Sampantawong, Bangkok
Map
Admission Fee

ฟรี

Suggest an Edit